EN

call recording

 • преглед

  CallRecording® е система,предназначена за записване и обработка на телефонни разговори проведени от Cisco Call Manager, и Cisco Call Manager Express включително иUC500 .

  За работа на системата са нужни следните елементи:
  - CallRecording сървър, на който се инсталират модул за запис на разговори и модула за администриране и прослушване на разговори;
  - LAN Switch;
  - Потребителски компютри (Client PCs) за достъп до системата с помощта на Web browser (IE, Mozilla;)

  Софтуерната част на системата включва:
  - Модул за запис – записва разговорите на диска на сървъра, в компресиран вид и специфичен нестандартен формат; - Модул за архивиране на разговори - Web приложение, в което се посочват директории с разговори за архивиране и съответно за възстановяване разговори от архива; - Модул за администриране и прослушване - обслужващ три вида потребители с различен достъп до разговорите;

  home view
  home page
  report view
  report view
 • Характеристики

  Автоматичен запис на разговори

  - Системата регистрира и записва автоматично входящия и изходящия телефонен трафик;
  - Записва разговорите като входящ/изодящ и по номер на телефона;
  - Компресира разговорите в специфичен нестандартен формат - с цел по-голяма сигурност;

  Автоматично съхранение на разговори

  - Съхранява се в предварително конфигурирана директория на сървъра;
  - Името на файла се формира от номера на телефона и времето на стартиране и приключване на разговора; - Директорията за съхранение се наименова с начална и крайна дата на записа и съдържа максимум 4.7 GB записи с цел удобно архивиране на DVD носител;

  Архивиране и разархивиране

  - Web приложение, през което се достъпва до директории за архивиране и разархивиране на разговори
  - 4 статуса на архива– Текущ, Готов за копиране, Готов за архивиране, Архивиран.
  - Windows Service следи за заетото пространство на диска и предупреждава при намаляване на пространството;

  Администриране на разговори

  - Модулът е достъпен по HTTP/HTTPS протоколи, като за да се осигури работа по HTTPS е необходим сървърен сертификат;
  - Всеки записан разговор се прослуша директно от Web приложението;
  - Пълен или частичен достъп до разговорите за различните потребители;
  - Търсенето на разговори по критерии - изходящи/ входящи, номер на викан/ викащ, дата и час на провеждане, продължителност и др. ;
  - Записва файловете в WAV формат в зависимост от правата на потребителя;
  - Запис на списък разговори (export) в XML файл, съвместим с Microsoft Excel;
  - Достъп до модула за архивиране и възстановяване на архивирани разговори;

  Администриране на потребители

  - Добавяне, изтриване, активиране и деактивиране на потребители
  - Списък с логове на потребителите по период и извършено действие
  - Информацията за текущия стандартен потребител
  - Задаване права за достъп до определени разговори

 • search_record
  search record
  play_record
  play record
 • СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ


  Минималните системни изисквания:
  Хардуер на сървъра:
  - процесор – Intel® Xeon® или по-добър
  - памет – RAM 4GB
  - диск – в зависимост от обема данни
  - База данни: Microsoft SQL Server Express Edition
  - Операционна система: Windows 7 • Изтегляне


  CallRecording®

  Това ръководство на потребителя е кратък справочник за запознаване с най-важните характеристики и действия със системата CallRecording:
  Изтегляне